Tuesday, April 13, 2010

Format ABM-2


1. MAKSUD BEKALAN  : [Catatkan maksud bekalan seperti di Buku Belanjawan.
                                              Contoh : B11]

2. JABATAN/AGENSI : [Contoh : Pejabat Daerah dan Tanah Bentong]

3.  PROGRAM : [Catatkan Nama Program. Contoh : 01 Pentadbiran dan Kewangan]

4.  AKTIVITI :  [Catatkan Nama Aktiviti. Contoh : Perkhidmatan/Perjawatan;
                                                                                   Kewangan;
                                                                                   Pentadbiran Am; dan
                                                                                   Hasil/Duti Stem]

5.  KOD : [Seperti dalam Buku Belanjawan Negeri. Contoh : 01 Pentadbiran Am]

(Maklumat untuk mengisi Elemen 1 hingga 5 di atas boleh didapati dengan merujuk kepada Buku Belanjawan Negeri yang dikeluarkan setiap tahun oleh Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Pahang.)

6.  PUNCA KUASA :

     i)     Pengwujudan [Catatkan bilakah Program ini diwujudkan]
    ii)     Sumber Kuasa [Catatkan sumber mana yang memberi kuasa kepada Program untuk
            menjalankan tugas.

(Rujukan kepada Akta/Pekeliling-pekeliling secara am tidak digalakkan. Contoh : Perlembagaan Malaysia, Akta Prosedur Kewangan, Pekeliling Perkhidmatan, Pekeliling Perbendaharaan dan Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam)

7. OBJEKTIF :

[Senaraikan objektif yang dipersetujui bagi Aktiviti. Objektif sepatutnya menumpukan kepada masalah yang perlu diselesaikan atau keperluan yang perlu dipenuhi berorientasikan impak, dalam ertikata yang boleh dicapai dan diukur. Objektif tidak sepatutnya berbentuk fungsi/tugas sahaja, dalam bentuk kenyataan undang-undang atau bersifat umum dan terlalu luas.)

(Masalah yang biasa dilakukan oleh Program ialah memberikan banyak objektif yang merujuk kepada Aktiviti-aktiviti yang berada di bawah sesuatu Program. Selain itu objektif yang diberikan tidak mempunyai elemen seperti yang dinyatakan di atas.)

8.  PELANGGAN :

(Ia merupakan pihak-pihak yang menerima faedah secara langsung dan tidak langsung daripada program ini dan Contoh : Untuk program di Kementerian/Jabatan, semua anggota Kementerian/Jabatan atau Bahagian-bahagian Kementerian/Jabatan.)

(Tumpukan kepada pelanggan-pelanggan dan elakkan daripada memberikan satu senarai yang panjang lebar.)

9.  ANALISIS KEPERLUAN/DASAR :

    (a)  Masalah Pelanggan :

          (i)   Masalah-masalah pelanggan [Senaraikan masalah yang dihadapi pelanggan]
                Contoh : Penyenggaraan Stor dan Pengurusan yang berkaitan tidak sempurna.

          (ii)  Luas masalah tersebut. [Data-data/analisa data-data untuk menyokong masalah yang
                dikenalpasti.
                Contoh : Tatacara pengurusan stor, inventori dan Harta Modal dan bekalan pejabat
                                tidak dikemaskini.

         (iii) Sebab-sebab masalah
                Contoh : Tidak ada penyelenggara stor atau PT yang khusus untuk tugasan tersebut.  
                               Tugas tersebut diselenggarakan oleh PT Am disamping menjalankan tugas-
                                tugas lain di Bahagian Pentadbiran.

  (b) Alternatif Dasar :

        Contoh : Memperkemaskan peraturan kerja yang sedia ada, menyusun pembahagian 
                        tugas kepada PT sedia ada.

  (c) Strategi Tahun Belanjawan 2011-2012

        (i)  Strategi Jangka Panjang (melebihi 5 tahun)
             Contoh : Melaksanakan program pengkomputeran bagi urusan penyenggaraan stor
                            dan daftar Harta Modal/Inventori dan bekalan pejabat.

       (ii)  Strategi Jangka Pendek (kurang dari 5 tahun)
             Contoh : Latihan kepada kakitangan yang berterusan

       (iii) Strategi Tahun Belanjawan Pertama
             Contoh : Memohon pengisian jawatan kosong ;
                             Memperlengkapkan peralatan pejabat dan penjaduan penyenggaraan yang
                             berterusan.

     (iv)  Strategi Tahun Belanjawan Kedua


 10. FUNGSI-FUNGSI :


(Menerangkan dalam bentuk siri fungsi utama yang perlu dijalankan untuk menghasilkan output terakhir bagi Aktiviti. Pembahagian fungsi perlulah dibuat dibawah tajuk-tajuk tertentu atau aktiviti kecil supaya perbelanjaan dapat dikenalpasti dengan mudah mengikut fungsi di bawah pemecahan sumber-sumber.)


0 comments:

Post a Comment