Tuesday, April 13, 2010

Format ABM-1PENERANGAN RINGKAS ABM-1

1.  MAKSUD  : [Contoh : B11]                                     2.  JABATAN : [Contoh : PDT Bentong]

3.  OBJEKTIF : [Nyatakan Objektif Jabatan]

[Contoh : Memberi  perkhidmatan  sokongan  meliputi  pentadbiran  am, kewangan, perkhidmatan dan perjawatan kepada semua  anggota,merancang, mengurus dan memastikan projek Pembangunan Luar Bandar dapat dilaksanakan sepenuhnya, memberi perkhidmatan berkualiti pelupusan, pembangunan, pendaftaran tanah selaras dengan KTN dan undang-undang yang berkaitan serta penguatkuasaan undang-undang tersebut, mengutip dan menguruskan semua hasil yang perlu dibayar dan dikutip.]

4.  PUNCA KUASA : [Catatkan keputusan Kabinet secara khusus atau Akta-Akta Parlimen
                                      atau Perbendaharaan dari mana Agensi memperolehi kuasa.]
                                      [Contoh : Waran Perjawatan/Waran Peruntukan/Ordinan Stem]

5.  STRATEGI AGENSI : [Sila nyatakan strategi agensi bagi tahun baru berasaskan perkara-
                                             perkara berikut :-]

                                          (a) Pencapaian objektif pada tahun 2009, tahun 2010 dan tahun 2011 :

                                          (b) Masalah/kekurangan/kelemahan tahun 2009 :

                                                -[nyatakan masalah-masalah yang dihadapi yang telah
                                                 menghalang pencapaian objektif agensi seperti kekurangan
                                                 peralatan, tenaga manusia, latihan, sistem kerja faktor-faktor
                                                 luaran dan lain-lain]

                                                -[nyatakan langkah-langkah mengatasi masalah/kekurangan/
                                                 kelemahan tersebut di atas]

                                         (c)  Perubahan objektif, strategi dan fungsi :

                                              -[nyatakan perubahan Program/Aktiviti yang dicadangkan (jika ada)]
                                              -[nyatakan kepentingan Program/Aktiviti mengikut keutamaan]
                                              -[implikasi peruntukan kewangan]
                                              -[implikasi keperluan perjawatan]

~EDITOR~

0 comments:

Post a Comment